natak 1 - 990617بیست و هفتمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد

بیست و هفتمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه  99/06/16 در اتاق شورای سازمان مركزی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه ابتدا چارچوب كاری كارگروه‌های تخصصی ناتك دانشگاه و وضعیت شاخص‌های حوزه معاونت آموزشی در راستای سند راهبردی دانشگاه توسط  آقای دكتر دهقانیان، رئیس محترم گروه نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه ارائه شد، سپس اعضای جلسه به بحث و گفتگو در مورد موارد مطروحه پرداختند.

natak 2 - 990617

natak 3 - 990617