IMG 89810000بیست و هشتمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
بیست و هشتمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10 روز سه شنبه  99/06/18 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه ابتدا مدل‎های محاسبه Qs توسط آقا دكتر سرمد ارائه و پس از بررسی و گفتگوی اعضای كارگروه، درباره نحوه محاسبه Qs تصمیم گیری شد.

IMG 8981ss