natak 1 - 990713بیست و نهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد

بیست و نهمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10 روز یکشنبه  99/07/13 در سالن شورای با دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه حول محورهای زیر بحث و گفتگو شد:
ـ طراحی کاربرگ ارزشیابی برای دروس نظری ـ عملی
ـ ارزشیابی برنامه درسی توسط دانش آموختگان

natak 2 - 990713