natak 1 - 990726سی امین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد

سی امین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10:15 روز یكشنبه 99/07/27 در سالن شورای دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه پیشنویس اولیه كاربرگ ارزشیابی برنامه درسی توسط دانش آموختگان ارائه و سپس اهداف، شاخص ها و عناصر آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مقرر شد ارزیابی اولیه پیش نویس كاربرگ توسط تعدادی از دانشجویان انجام و نتیجه حاصل جمع بندی و در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.

natak 2 - 990726