آرم ناتکاولين جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

اولين جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز یكشنبه 1399/09/30 به صورت مجازی و با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده دامپزشكی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‎های پاتوبیولوژی و علوم پایه، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 2 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 5 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 1 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 2 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 4 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول قطع همكاری: 2 نفر