آرم ناتکدومين جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

دومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز دوشنبه 99/10/01 به صورت مجازی و با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‎های تاریخ و تمدن ملل اسلامی، ادیان و عرفان تطبیقی و فلسفه و حكمت اسلامی، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 4 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 1 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 3 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 1 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول قطع همكاری: 7 نفر