آرم ناتکسومين جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

سومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز دوشنبه 99/10/01 به صورت مجازی و با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‎های مرتع و آبخیزداری، مدیریت مناطق خشك و بیابانی، محیط زیست و شیلات، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 3 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 2 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 3 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول قطع همكاری: 5 نفر