آرم ناتکچهارمين جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

چهارمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز سه شنبه 99/10/02 به صورت مجازی و با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در گروه‎های روانشناسی، مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی و علم اطلاعات و دانش شناس با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 3 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 5 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 1 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول قطع همكاری: 10 نفر