آرم ناتکپنجمين جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

پنجمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز سه شنبه 99/10/02 به صورت مجازی و با رئیس و معاون دانشكده معماری و شهرسازی  برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‎های معماری و شهرسازی، با حضور مدیر گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 2 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 1 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 1 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 3 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 3 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول ارائه برنامه بهبود: 2 نفر