دانشكده علوم ورزشي 1ششمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

ششمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز چهار شنبه 99/10/03 به صورت مجازی و با حضور رئیس و معاون دانشكده علوم ورزشی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در گروه‎های تربیت بدنی و علوم ورزشی، رفتار حركتی و مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی با حضور مدیر گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 5 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 0 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 6 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 1 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول قطع همكاری: 6 نفر

دانشكده علوم ورزشي 2