دانشكده كشاورزي 1هفتمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

هفتمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز چهارشنبه 99/10/03 به صورت مجازی و با رئیس و معاون دانشكده كشاورزی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‎های اگروتكنولوژی، مهندسی بیوسیستم و علوم و صنایع غذایی، با حضور مدیر گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 9 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 6 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 4 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر:2 نفر
​اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر و قطع همكاری: 4 نفر

دانشكده كشاورزي 2