آرم ناتکهشتمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

هشتمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز دوشنبه 99/10/08 به صورت مجازی و با رئیس و معاون دانشكده مهندسی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‎های مهندسی كامپیوتر و مهندسی شیمی، با حضور مدیر گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 2 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 10 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 8 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 3 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 3 نفر
​اعضای غیر هیأت علمی مشمول قطع همكاری: 6 نفر