آرم ناتکيازدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

یازدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز سه شنبه 99/10/09 به صورت مجازی و با رئیس و معاون دانشكده مهندسی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی های كمی و كیفی عملكرد آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‎های مهندسی مكانیك و مهندسی برق، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 2 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 12 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 6 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 4 نفر
​اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر و قطع همكاری: 17 نفر