آرم ناتکدوازدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

دوازدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز چهارشنبه 99/10/10 به صورت مجازی و با حضور رئیس و معاون دانشكده علوم ریاضی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی‌های كمی و كیفی عملكرد آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در گروه‎های ریاضی محض، ریاضی كاربردی و آمار با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 9 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 0 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 2 نفر
​اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 2 نفر