آرم ناتکچهاردهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

چهاردهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز یكشنبه 99/10/14 به صورت مجازی و با رئیس و معاون دانشكده دامپزشكی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی های كمی و كیفی عملكرد آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‎های بهداشت مواد غذایی و آبزیان، علوم درمانگاهی ـ بهداشت و پیشگیری بیماری های دامی، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 2 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 5 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 1 نفر
​اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر و قطع همكاری: 1 نفر