آرم ناتکشانزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

شانزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز دوشنبه 99/10/15 به صورت مجازی و با رئیس و معاون دانشكده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی های كمی و كیفی عملكرد آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‎های زبان فرانسه، زبان و ادبیات فارسی و زبانشناسی، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 6 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 6 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 4 نفر
​اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر و قطع همكاری: 9 نفر