آرم ناتکهفدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی 

هفدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز سه شنبه 99/10/16 به صورت مجازی و با رئیس و معاون دانشكده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی های كمی و كیفی عملكرد آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‎های علوم سیاسی، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق خصوصی، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 5 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 2 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 2 نفر
​اعضای غیر هیأت علمی مشمول قطع همكاری: 3 نفر