آرم ناتکهجدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

هجدهیمن جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز چهارشنبه 99/10/17 به صورت مجازی و با رئیس و معاون دانشكده كشاورزی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی‌های كمی و كیفی عملكرد آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در گروه‎های اقتصاد كشاورزی، گیاهپزشكی، علوم باغبانی و فضای سبز و مهندسی آب با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 4 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 8 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 0 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 5 نفر
​اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر قطع همكاری: 12 نفر