آرم ناتکنوزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی 

نوزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز دوشنبه 99/10/22 به صورت مجازی و با رئیس و معاون دانشكده مهندسی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی های كمی و كیفی عملكرد آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‎های مهندسی متالورژی و مواد، مهندسی عمران و مهندسی صنایع، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 9 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 4 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 4 نفر
​اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 3 نفر