آرم ناتکبیستمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

بیستمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز چهارشنبه 99/10/24 به صورت مجازی و با رئیس و معاون دانشكده علوم اداری و اقتصادی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی‌های كمی و كیفی عملكرد آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در گروه‎های اقتصاد، حسابداری و مدیریت، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 10 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 3 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 5 نفر
​اعضای غیر هیأت علمی مشمول قطع همكاری: 9 نفر