آرم ناتکبیست و دومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

بیست و دومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز دوشنبه 99/10/29 به صورت مجازی و با حضور رئیس و معاون دانشكده علوم برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی‌های كمی و كیفی عملكرد آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در گروه‎های آموزشي شیمی و فیزیك با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 2 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 10 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 7 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 4 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 3 نفر
​اعضای غیر هیأت علمی مشمول قطع همكاری: 7 نفر