آرم ناتکبیست و سومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی

بیست و سومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز سه شنبه 99/10/30 به صورت مجازی و با حضور رئیس و معاون دانشكده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی‌های كمی و كیفی عملكرد آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در گروه‎های زبان انگلیسی، زبان روسی و تاریخ با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 5 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 2 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 4 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 3 نفر
​اعضای غیر هیأت علمی مشمول قطع همكاری: 6 نفر