تیک نظارتبرگزاری اولين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي

اولين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز سه شنبه 1400/08/25 ، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي، در گروه هاي تاريخ، علوم اجتماعي،  زبان انگليسي، زبان روسي، زبان و ادبيات فارسي با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:5 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 10 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تذكر(شفاهي و كتبي): 7 نفر
    كانديداي ابتدايي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 7 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول تذكر: 2 نفر
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 24 نفر

ادبيات