تیک نظارتبرگزاری دومين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي

دومين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز چهار شنبه 1400/08/26 ، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي، در گروه هاي جغرافيا، زبان فرانسه، زبان شناسي و زبان و ادبيات عربي با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:4 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 8 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تذكر(شفاهي و كتبي): 3 نفر
    كانديداي ابتدايي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 5 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول تذكر: -
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 17 نفر

1

5