تیک نظارتسومين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشکده الهیات

سومين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز دوشنبه 1400/09/01 ، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون آموزشي دانشكده الهيات و معارف اسلامي برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي، در گروه هاي تاريخ و تمدن ملل اسلامي، اديان و عرفان تطبيقي و معارف اسلامي با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:3 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 5 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 2 نفر
    كانديداي ابتدايي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 4 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 4
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 6 نفر

الهيات