تیک نظارت برگزاری پنجمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پنجمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز سه شنبه 1400/09/02 ، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون آموزشي دانشكده حقوق و علوم سياسي برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي، در گروه هاي حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق خصوصي و علوم سياسي با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:3 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 5 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 2 نفر
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 4 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 4 نفر
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: ـ

حقوق