تیک نظارتبرگزاری ششمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ششمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز دوشنبه 1400/09/08 ، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون آموزشي دانشكده الهيات و معارف اسلامي برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي، در گروه هاي فقه و مباني حقوق اسلامي، فلسفه و حكمت اسلامي و علوم قرآن و حديث با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:3 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 6 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): -
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 3 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 2 نفر
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 4 نفر

الهيات4