تیک نظارتهفتمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

هفتمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز دوشنبه 1400/09/09 ، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي، در گروه هاي روانشناسي، علم اطلاعات و دانش شناسي و روانشناسي مشاوره تربيتي با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:4 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 5 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 3 نفر
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 6 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 5 نفر
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 7 نفر

علوم تربيتي3