تیک نظارت برگزاری هشتمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشكده كشاورزي

هشتمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز شنبه 1400/09/13، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون آموزشي دانشكده كشاورزي برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي، در گروه‌هاي بيوتكنولوژي و به نژادي گياهي، علوم باغباني و مهندسي فضاي سبز و اقتصاد كشاورزي با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:3 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 6 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 1 نفر
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 2 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 1 نفر
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 4 نفر

كشاورزي 1