تیک نظارتبرگزاری دهمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي ، دانشکده کشاورزی

دهمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز چهارشنبه 1400/09/17، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون آموزشي دانشكده كشاورزي  برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي، در گروه هاي اگروتكنولوژي، علوم و صنايع غذايي و علوم دامي با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:3 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 11 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 3
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 1 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 1 نفر
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 1 نفر
    معرفي اعضاي غيرهيأت علمي به مركز آيس: 3 نفر

كشائوري 5