تیک نظارتبرگزاری يازدهمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشکده معماری و شهرسازی

يازدهمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز دوشنبه 1400/09/22، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون دانشكده معماري و شهرسازي  برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي، در گروه هاي شهرسازي و معماري با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:2 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 2 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): -
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 2 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): -
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 3 نفر

 معماري 1