تیک نظارتبرگزاری دوازدهمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست

دوازدهمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز چهارشنبه 1400/09/24، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست  برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي دانشكده،  با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:4 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 4 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 1 نفر
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 2 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 3 نفر
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 2 نفر

منابع طبيعي 1