تیک نظارتبرگزاری چهاردهمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشكده دامپزشكي

چهاردهمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز يكشنبه 1400/09/28، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون دانشكده دامپزشكي  برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي بهداشت مواد غذايي و آبزيان و علوم پايه،  با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:2 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 4 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 1 نفر
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 2 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): -
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: –

دامپزشكي 3