تیک نظارتبرگزاری شانزدهمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشكده علوم ورزشي

شانزدهمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز چهارشنبه 1400/10/01، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون دانشكده علوم ورزشي برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي، رفتار حركتي و مديريت ورزشي و فيزيولوژي ورزشي،  با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:3 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 6 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): -
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 4 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): -
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 4 نفر
    معرفي به مركز آموزش، يادگيري و سنجش (آيس) دانشگاه: –

علوم ورزشي 2