تیک نظارتبرگزاری نوزدهمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشكده علوم

نوزدهمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  در مورخ 07/10/1400، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون دانشكده علوم برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي زيست شناسي و شيمي،  با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:2نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 10 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 8 نفر
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 4 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 2 نفر
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 8 نفر
    معرفي به مركز آموزش، يادگيري و سنجش (آيس) دانشگاه: –

علوم 4