تیک نظارتبرگزاری بيست و يكمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشكده مهندسي

بيست و يكمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  در مورخ 08/10/1400، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون دانشكده مهندسي برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي مهندسي عمران و مهندسي كامپيوتر،  با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:2 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 11 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 5 نفر
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 3 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 1 نفر
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 1 نفر
    معرفي به مركز آموزش، يادگيري و سنجش (آيس) دانشگاه: –

مهندسي 3