تیک نظارت برگزاری بيست و سومين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشكده مهندسي

بيست و سومين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  در مورخ 1400/10/12، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون دانشكده مهندسي برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي علوم و مهندسي شيمي و مهندسي مكانيك با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:2 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 12 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 3 نفر
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 2 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): -
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 8 نفر
    معرفي به مركز آموزش، يادگيري و سنجش (آيس) دانشگاه: –

مهندسي 4