اولین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه های آموزشی،  در مورخ 1401/09/07، با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی گروه های آموزشی "ادیان و عرفان تطبیقی" و "فلسفه و حكمت اسلامی" با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:

اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده:2 نفر

اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 3 نفر

اعضای هیأت علمی مشمول بازخورد اصلاحی (كتبی / شفاهی): 1 نفر

كاندیدای تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 2 نفر

اعضای غیر هیأت علمی مشمول بازخورد اصلاحی (كتبی و شفاهی): -

قطع همكاری با اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 3 نفر

معرفی به مركز آموزش، یادگیری و سنجش (آیس) دانشگاه: -

14010907 1

14010907 2

14010907 3

14010907 4