در راستای اجرای آیین نامه "بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه (مصوب 1396/10/05 شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه)"، دومین جلسه بررسی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی گروه های آموزشی "مطالعات برنامه درسی و آموزشی"، "علم اطلاعات و دانش شناسی"، "مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی" و "مبانی تعلیم و تربیت" در مورخ 1401/09/08 با حضور رئیس دانشکده، معاون آموزشی دانشکده و مدیران گروه مربوطه برگزار شد. در این جلسه پس از بررسي کمی و کیفی سوابق آموزشي اعضا، نتیجه واجدین شرايط بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زیر اعلام شد:

اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده: 3 نفر

اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 3 نفر

اعضای هیأت علمی مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 2 نفر

كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 1 نفر

اعضای غیر هیأت علمی مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 1 نفر

قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 6 نفر

IMG 0663

IMG 0636

IMG 0639

IMG 0643

IMG 0648

IMG 0649