در راستای اجرای آیین نامه "بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه (مصوب 1396/10/05 شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه)"، سومین جلسه بررسی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی گروه های آموزشی "زبان فرانسه"، "زبان روسی" و "زبان و ادبیات عربی" در مورخ 1401/09/09 با حضور رئیس دانشکده، معاون آموزشی دانشکده و مدیران گروه مربوطه برگزار شد.  در این جلسه پس از بررسي کمی و کیفی سوابق آموزشي اعضا، نتیجه واجدین شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زیر اعلام شد:

اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:  3 نفر

اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 2 نفر

اعضای هیأت علمی مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي):  1 نفر

كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 4 نفر

اعضای غیر هیأت علمی مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): -

قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 8 نفر

 

IMG 0666

IMG 0674

IMG 0677

IMG 0696