در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه (مصوب 1396/10/05 شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه)"، پنجمين جلسه بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي "آمار"، "رياضي كاربردي" و "رياضي محض" در مورخ 1401/09/22 با حضور  رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:3 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 5 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 3 نفر
  • كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 3 نفر
  • اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 5 نفر
  • قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 16 نفر

IMG 0734

IMG 0750

IMG 0761

IMG 0768