در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه (مصوب 1396/10/05 شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه)"، ششمين جلسه بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي "اقتصاد كشاورزي"، " علوم باغباني و مهندسي فضاي سبز " ، "گياه پزشكي" و " مهندسي مكانيك بيوسيستم" در مورخ1401/09/23 با حضور  رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:3 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 5 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 4 نفر
  • كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 2 نفر
  • اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 3 نفر
  • قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 4 نفر

IMG 0779

IMG 0787

IMG 0808

IMG 0812