در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه (مصوب 1396/10/05 شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه)"، هفتمين جلسه بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي "روانشناسي مشاوره" و " روانشاسي"  در مورخ1401/09/29 با حضور  رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:2 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 1 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 0 نفر
  • كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 0 نفر
  • اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 4 نفر
  • قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 9 نفر

IMG 0820

IMG 0824

IMG 0829