در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه (مصوب 1396/10/05 شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه)"، يازدهمين جلسه بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي "معماري" و " شهرسازي"  در مورخ 1401/10/04 با حضور رئيس و معاون دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:2 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 2 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 0 نفر
  • كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 1 نفر
  • اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 4 نفر
  • قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 1 نفر

 

IMG 0912

IMG 0915

IMG 0921

IMG 0924