در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه (مصوب 05/10/1396 شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه)"، سيزدهمين جلسه بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي "علوم قرآن و حديث" و "فقه و مباني حقوق اسلامي" در مورخ 05/10/1401 با حضور  رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:2 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 4 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 0 نفر
  • كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 3 نفر
  • اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 2 نفر
  • قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 2 نفر

IMG 0967

IMG 0978

IMG 0985