در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه (مصوب 1396/10/05 شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه)"، چهاردهمين جلسه بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي "اگروتكنولوژي"، "علوم خاك"، "علوم و صنايع غذايي"، "بيوتكنولوژي و به نژادي گياهي"، "علوم دامي" و "مهندسي آب" در مورخ 1401/10/07 با حضور  رئيس دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:4 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 7 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 1 نفر
  • كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 3 نفر
  • اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 4 نفر
  • قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 10 نفر

IMG 0991

IMG 0992

IMG 0997

IMG 1007

IMG 1012