در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه (مصوب 1396/10/05 شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه)"، هجدهمين جلسه بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي "حقوق خصوصي"، "حقوق جزا و جرم شناسي" و "علوم سياسي" در مورخ 1401/10/13 با حضور  رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده: 3 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 3 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 1 نفر
  • كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 2 نفر
  • اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 2 نفر
  • قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 8 نفر

IMG 1141

IMG 1143

IMG 1146

IMG 1154

IMG 1165