در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه (مصوب 1396/10/05 شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه)"، جلسه بيست و يكم بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي "زبان شناسي"، "زبان و ادبيات فارسي"  و "علوم اجتماعي" در مورخ 1401/11/02 با حضور  رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده: 3 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 5 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 1 نفر
  • كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 2 نفر
  • اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): 8 نفر
  • قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 3 نفر

IMG 1255

IMG 1252

IMG 1265