در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه "، جلسات بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني  در روزهاي 1402/08/24 و 1402/09/1 با حضور  رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسات پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد به شرح زير اعلام شد:

اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق: 6 نفر
اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 4 نفر

IMG 2016

IMG 2013

IMG 2023

IMG 2025

IMG 2028

IMG 2031