در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه"، جلسات بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي دانشكده علوم اداري و اقتصادي  روز سه شنبه مورخ  1402/09/07 با حضور  رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسات پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق: 3 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 3 نفر

IMG 2036 Copy

IMG 2034 Copy

IMG 2039 Copy

IMG 2041 Copy

IMG 2042 Copy

IMG 2043 Copy